Hem

Stiftelsen Theoria äger och ger ut den internationella filosofitidskriften Theoria. Stiftelsen är inte vinstdrivande. Stiftelsen utser tidskriftens chefredaktör och redaktionskommitté. Den beslutar också om arrangemangen för tidskriftens utgivning. För närvarande ges Theoria, på styrelsens uppdrag, ut av bok- och tidskriftsförlaget John Wiley & Sons, Inc. (vanligen kallat Wiley).

Stiftelsen Theoria har en styrelse som består av representanter för de större svenska filosofiinstitutionerna. Dess ordförande är professor Krister Bykvist (krister.bykvist /a/ philosophy.su.se).

Tidskriften Theoria grundades år 1935. Från och med år 2019 kommer den ut med sex nummer per år. Theoria publicerar artiklar, bokrecensioner med mera inom alla filosofins områden. Tidskriften eftersträvar precision och klarhet i filosofiska diskussioner. Den främjar konstruktiva dialoger mellan olika filosofiska ståndpunkter, och understödjer samarbete mellan filosofi och andra discipliner.

Mer information om Theoria finns på förlagets hemsida för tidskriften. Där finns också en utförlig artikel om tidskriftens historia. I redaktionella frågor, kontakta chefredaktören professor Sven Ove Hansson (soh /a/ kth.se) eller redaktionsassistenten Henok Girma (hgirma /a/ kth.se).


Stiftelsen Theoria owns and publishes the international philosophy journal Theoria. The foundation is non-profit. It appoints the journal’s editor-in-chief and editorial committee. The foundation also decides on the arrangement for the publication of the journal. Currently, Theoria is published, on the board’s assignment, by the publishers John Wiley & Sons, Inc. (commonly known as Wiley).

Stiftelsen Theoria has a board consisting of representatives from the larger Swedish philosophy departments. Its president is professor Krister Bykvist (krister.bykvist /a/ philosophy.su.se).

The journal Theoria was founded in 1935. From 2019 it is published with six issues per year. Theoria publishes articles, book reviews, etc., in all areas of philosophy. The journal strives for precision and clarity in philosophical discussions. It promotes constructive dialogues between different philosophical positions, and supports collaborations between philosophy and other disciplines.

More information about Theoria is available on the publisher’s website. Among other things, there is also a detailed article about the history of the journal. In editorial matters, contact the editor-in-chief professor Sven Ove Hansson (soh /a/ kth.se) or the editorial assistant Henok Girma (hgirma /a/ kth.se).